3568 sayılı Kanuna göre gerçek kişiler ile şahıs ve sermaye şirketleri yıllık faaliyetlerini Yeminli Mali Müşavirler vasıtasıyla denetleyip, tasdik işlemine tabi tutabilirler. Yarı kamu görevlisi durumunda olan Yeminli Mali Müşavirlerce yapılan bu denetim ve tasdik işlemleri Maliye Bakanlığı denetim elemanlarınca yapılan denetim ve inceleme olarak kabul görmektedir. Tasdik işleminin temelini Mali Müşavirlerin firma yönetici ve ortaklarıyla birlikte müşterek ve müteselsil sorumluluk taşıması gerçeği oluşturmaktadır. Bu sorumluluk paylaşımı firma yönetici ve ortaklarının kendilerini daha güvende hissetmelerini sağladığı gibi üçüncü kişilerin firmaya duyduğu güveni kuvvetlendirmektedir.

Bu bağlamda mükelleflerimizin muhasebe sistemlerinin kurulması ve mali tabloların hazırlanmasında, şirket yönetimine, ortaklara, yatırımcılara, finans kurumlarına sunulan bilgi, belge ve raporların uluslararası muhasebe standartlarına ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olmasına yönelik denetimler, ilgili mevzuat ve etik ilkeler içerisinde titizlikle yapılmaktadır.

Ülkemizde uluslararası standartların uygulanmasına yönelik mevzuat değişiklikleri hızla gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle denetim ve tasdik işlemlerinin standartların uygulanmasında önemli bir işlevi bulunmaktadır. Gültekin YMM, faaliyetlerini bu bilinç ile yürütmektedir. Sunduğumuz hizmetler aşağıda sıralanmıştır.

 • Kurumlar vergisi beyannamesi tasdik işlemleri ile tam tasdik raporunun hazırlanması,
 • Stopaj iadesi, gelir ve kurumlar vergisi bağışıklarının tasdiki,
 • KDV İadesi tasdik raporları,
 • Değer artış fonunun sermayeye ilavesi,
 • Sermayenin ödendiğine dair tespit raporu,
 • Sermaye artışının tespitine ilişkin tasdik işlemleri,
 • İç kaynakların sermayeye eklenmesine ilişkin tasdik işlemleri,
 • Ar-Ge harcamalarını değerlendirme tasdik işlemleri,
 • Teşvik, indirim, istisna ve muafiyetlere ilişkin tasdik hizmetleri,
 • İhale makamlarına sunulmak üzere hazırlanan mali tabloların uygunluğu ve hasılat tespiti raporları,
 • Yatırım teşvik belgesi işlemleri,
 • Özel amaçlı raporlar TUBİTAK-TİDEB AR-GE destek raporu vb,
 • Dernek, tesis vakıf ve benzeri kurumların muafiyet, istisna ve hesaplarının tasdik işlemleri,
 • Kredilere ilişkin tespit işlemleri,
 • SSK asgari işçilik ve ilişkisizlik tasdiki,
 • Mali tabloların uygunluğu ve hasılat tespiti.